NOVINKY

arr3Vážení zákazníci,děkujeme za vaši návštěvu společného stánku MASTERVOLT na výstavě BOOT  v Rakouském...

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

PRŮMYSLOVÉ PRÁVO

Společnost DALIX, s.r.o. je vlastníkem slovní ochranné známky (č. zápisu 303074) a slovní grafické známky (č.zápisu 303073) zapsaných do rejstříku ochranných známek Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky dne 13.1.2009.

Společnost DALIX, s.r.o – oficiální zástupce firmy  MASTERVOLT International BV pro CZ a SK je oprávněna používat ve svých obchodních aktivitách slovní grafické ochranné značky:

 

 

Používání ochranných značek bez souhlasu vlastníka je nezákonné a dochází tím k porušování průmyslových práv.

AUTORSKÉ PRÁVO

Obsah stránek www.mastervolt.cz je chráněn autorským zákonem. Kopírování, šíření fotografií, textu a informací bez souhlasu vlastníka je zakázáno. Kopírování a šíření jiného obsahu , v jakékoliv podobě, bez písemného souhlasu společnosti DALIX, s.r.o. je nezákonné.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti DALIX, s.r.o.

Závazkové vztahy mezi společností DALIX, s.r.o., Jamská 2439/59, Žďár nad Sázavou, PSČ 591 01 a kupujícím, se řídí těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen ˝VOP˝).

Kupní smlouva a její uzavření.

Kupující je oprávněn činit objednávky písemně (včetně faxu či e-mailu), osobně nebo telefonicky. Kupní smlouva je uzavřena odesláním objednávky kupujícím. Storno objednávky musí být uskutečněno písemnou formou. Pokud je zboží již připravené na vyskladnění, vyhrazuje si prodávající právo účtovat stornovací poplatek ve výši 25% z hodnoty objednávky. Byla-li smlouva uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Toto se vztahuje pouze na smlouvy uzavřené mezi společností DALIX, s.r.o. jako prodávajícím a kupujícím spotřebitelem, tak jak je vymezen v ustanovení § 419 občanského zákoníku. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle § 1829 výše uvedeného zákona, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tzn. požadovat po spotřebiteli náhradu skutečně vynaložených nákladů, které byly spojeny se zasláním a s vrácením zboží. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, čisté a v původním obalu.  Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení.
V ostatních případech je vrácení zboží možné pouze po předchozí dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Vrácené zboží musí být nepoužité, nepoškozené, čisté a v původním obalu, v opačném případě bude vrácená částka úměrně snížena dle stavu vráceného zboží. V případě, že bude kupní cena uhrazena přes platební terminál, bude vrácená částka snížena o bankovní poplatek za použití platebního terminálu.

Kupní cena a platební podmínky.

Kupní cena zboží je stanovena smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím. Pokud by byla kupní smlouva uzavřena bez výslovného stanovení ceny zboží, platí cena uveřejněná prodávajícím v den objednání zboží. Ceny uvedené prodávajícím budou účtovány v souladu s platnými právními předpisy. Na základě novely zákona č. 185/2001 Sb., je u některých druhů zboží účtován poplatek PHE jako zvláštní položka na účetním dokladu. Na našich stránkách je uvedena cena včetně tohoto poplatku, tj. celková cena, kterou zákazník zaplatí je součtem uvedené ceny výrobku a poplatku PHE. V případě, že je u konkrétního výrobku uvedena cena s časově omezenou platností, platí tato cena pro konkrétní dodávku pouze v případě, že je kupní smlouva uzavřena v době platnosti konkrétní časově omezené ceny. Nárok prodávajícího na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem dodání zboží kupujícímu dle těchto podmínek. Vlastnické právo k dodávanému zboží přechází na kupujícího teprve okamžikem plného uhrazení kupní ceny. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu kupní cenu do 10 dnů po dodání zboží, není-li uvedeno v daňovém dokladu jinak. Prodávající je oprávněn požadovat před dodáním zboží uhrazení zálohy až do výše 100% kupní ceny nebo zaslat zboží na dobírku. V případě prodlení se splněním závazku kupujícího uhradit kupní cenu nebo zálohu na ni se o dobu takového prodlení prodlužuje lhůta pro dodání zboží kupujícímu. Prodávající vystaví kupujícímu řádný daňový doklad – fakturu odpovídající sjednanému nebo prodávajícím stanoveném způsobu úhrady kupní ceny. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího, případně uhrazením celé kupní ceny prodávajícímu v hotovosti. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku vůči prodávajícímu má prodávající nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Sjednáním ani zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny nároky prodávajícího na náhradu škody. Je-li kupující v prodlení s úhradou dílčích splátek, je prodávající oprávněn požadovat splacení celé dlužné částky najednou. V případě prodlení kupujícího s úhradou peněžitého závazku vůči prodávajícímu, byť by takový závazek vyplýval z jiné smlouvy nebo platných právních předpisů, o více než 10 kalendářních dnů je prodávající oprávněn od kupní smlouvy nebo její části odstoupit. Má-li prodávající pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, může od smlouvy odstoupit, nepředloží-li kupující v prodávajícím stanovené lhůtě prodávajícímu jím požadovanou zálohu nebo dostatečnou jistotu. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou dotčeny nároky prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty ani právo na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ZÁRUKA

Prodávající poskytuje záruku na zboží po dobu 24 měsíců ode dne dodání zboží. Záruka na náhradní díly je poskytována v délce 6 nebo 12 měsíců. O zjištěných vadách a odpovědnosti prodávajícího za ně je kupující povinen zajistit věrohodné důkazní prostředky. Po dobu řešení reklamace je kupující povinen ponechat zboží ve stavu prokazujícím původ a charakter vady a toto uschovat na své náklady až do rozhodnutí prodávajícího o způsobu vyřešení reklamace. Kupující je povinen v případě reklamace postupovat následujícím způsobem: V případě porušení obalu či při zjevném poškození zásilky je kupující povinen zaznamenat tuto skutečnost na přepravním listu dopravce a neprodleně informovat písemnou formou (faxem nebo e- mailem) prodávajícího. V případě nekompletnosti zásilky či jiné zjevné vady, která není viditelná při přejímce zabaleného zboží, je kupující povinen informovat písemnou formou (faxem nebo e-mailem) prodávajícího, a to do 24 hodin od převzetí zásilky. V tomto případě je kupující povinen pořídit fotodokumentaci zachycující reklamovanou vadu, např. v elektronické podobě, a tuto ve lhůtě pro uplatnění záruky poslat prodávajícímu. Reklamační řízení bude následně probíhat dle pokynů prodávajícího v souladu s obecně platnými předpisy. V případě skrytých vad je kupující povinen informovat písemnou formou (faxem nebo e-mailem) prodávajícího, a to do 3 pracovních dnů od zjištění poškození, nejpozději však do 24 měsíců od dodávky zboží. Předcházející ustanovení platí obdobně. V případě, že zjištěné vady nebudou v uvedené lhůtě u prodávajícího reklamovány nebo pokud nebude kupující při reklamaci postupovat v souladu s podmínkami, nárok kupujícího vyplývající z odpovědnosti za vady a poskytnuté záruky zaniká. V případě včasné a oprávněné reklamace neodstranitelné vady bude kupujícímu bezplatně dodáno náhradní zboží, v případě reklamace odstranitelné závady bude provedena oprava poškozeného zboží, nedohodnou-li se strany jinak. Uplatnění reklamace, byť oprávněné, nezakládá právo kupujícího odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající provede odstranění řádně a včas reklamované vady ve lhůtě přiměřené povaze vady. V případě, že kupující neumožní nebo zabrání prodávajícímu řešit vadu zboží či jeho možnou opravu nebo bez vědomí a souhlasu prodávajícího vyřeší vadu sám (nebo započne s jejím odstraňováním) nebo prostřednictvím třetí osoby, zanikají tím jeho nároky vyplývající z poskytnuté záruky a z odpovědnosti za vady. Záruka zaniká zejména porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud jsou na výrobku, neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, v případě poškození zboží, používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, nebo zapojením do sítě neodpovídajícím příslušným normám. Pokud se nedohodnou smluvní strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplacení kupní ceny v plné fakturované výši. Při neoprávněných reklamacích má prodávající vůči kupujícímu nárok na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých v souvislosti s řešením takové reklamace. Prodávající odpovídá za škodu, kterou zavinil porušením svých povinností. Prodávající odpovídá za škodu do výše odpovídající hodnotě plnění, které je předmětem kupní smlouvy. Prodávající neodpovídá za nepřímé škody a za následné škody (včetně ušlého zisku).

PŘEPRAVA

Předání a převzetí zboží.

Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží se považuje za splněnou převzetím zboží v místě dodání kupujícím nebo jeho uložením u třetí osoby. Tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží, nebezpečí ztráty, poškození, znehodnocení nebo zničení zboží. Místem dodání zboží se rozumí místo uvedené v kupní smlouvě s tím, že pokud takové místo nebude v kupní smlouvě uvedeno, považuje se za takové místo sídlo kupujícího zapsané v obchodním rejstříku ke dni odeslání zboží prodávajícím. Kupující se zavazuje v místě dodání zboží (včetně dílčí dodávky) řádně a včas převzít a s odbornou péčí zkontrolovat jeho množství a existenci zjevných vad. Všechna poškození dodávaného zboží musí být ihned oznámena přepravní firmě nejpozději v den převzetí, v případě pochybností kontaktovat ihned prodávajícího. Kupující se zavazuje poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby mohlo být zboží do místa dodání dopraveno a kupujícímu předáno. Kupující je povinen zajistit převzetí zboží prostřednictvím k tomu oprávněné osoby, přičemž odpovídá za to, že osoba přebírající zboží v místě dodání bude k takovému jednání oprávněna. Osoba přejímající ve prospěch kupujícího zboží písemně potvrdí převzetí zboží a na přepravním listu dopravce vyznačí zjištěné nedostatky. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, může prodávající zboží uložit na účet a nebezpečí kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného schovatele. Ze stejného důvodu je prodávající bez předchozího upozornění kupujícího oprávněn odstoupit od smlouvy ohledně dodávky, s jejímž převzetím je kupující v prodlení. V takovém případě je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady spojené s marným dodáním zboží do místa dodání tak, jak mu budou prodávajícím vyúčtovány, a uhradit smluvní pokutu ve výši 25% ceny zboží.

SLUŽBY

Kupní cena zahrnuje i obvyklé zabalení zboží. V případě pochybností o obvyklosti zabalení platí, že způsob zabalení je oprávněn určit prodávající. Náklady na nestandardní balení dle požadavků kupujícího budou kupujícímu účtovány vedle kupní ceny zboží. Doprava zboží není zahrnuta v ceně. Kupující je oprávněn vybrat způsob přepravy zboží do místa dodání. Zboží je zasíláno v kartonu, nebo na paletě. Cena za dopravu se odvíjí od počtu kusů a objemu zboží a způsobu balení. U nadstandartní přepravy je vždy kupující o výši ceny za přepravu informován. Kupní cena nezahrnuje montáž zboží, které je dodáváno v demontovaném stavu. Na základě dohody s prodávajícím a zvláštního ujednání prodávající zajistí montáž zboží na náklady kupujícího. Většina zboží je skladem ve firmě DALIX. Dostupnost v e-shopu - skladem se rozumí, že zboží je na skladě firmy DALIX nebo pobočných skladech v rámci EU. Termín dodání je 1 - 2 pracovní dny. Není-li tomu tak, je vždy kupující o termínu dodání informován.

ZÁVĚR

Závěrečná ustanovení.

Za okolnost vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jako např. požár, výbuch, nehoda, záplavy, válka, mobilizace, rozhodnutí vlády, nemožnost získat potřebný materiál, zařízení, energii, palivo a přepravu. Za těchto okolností nemůže být žádná ze stran v prodlení, avšak práva a povinnosti každé strany zůstávají nedotčeny. Stane-li se v důsledku těchto okolností včasné dodání zboží nemožným, prodlužuje se přiměřeně dodací lhůta za předpokladu, že je pozdější plnění možné.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Kupující souhlasí s tím, aby prodávající údaje, které mu kupující poskytl v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, zpracovával a využíval k obchodním a marketingovým účelům. Tento souhlas uděluje kupující prodávajícímu na dobu neurčitou od uzavření první kupní smlouvy. Pokud by se kterékoliv ustanovení těchto podmínek ukázalo být neplatným z důvodů rozporu s kogentním ustanovením obecně závazných právních předpisů, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost než onoho konkrétního ustanovení, pokud je toto oddělitelné od ostatního obsahu podmínek a jeho neplatnost nebude mít důsledky pro ostatní práva a povinnosti smluvních stran.

KVALITA

Záruka shody s designem a bezpečnostními požadavky, stanovenými pro výrobky určené k prodeji v rámci EU. Položky, na které se vztahuje zákon č. 22/1997 Sb., byla vydána prohlášení o shodě. Povinnosti výrobce vyplývající z novely zákona č.185/2001 Sb. jsou plněny prostřednictvím ASEKOL s.r.o.. Obaly námi dodávaných výrobků jsou zpoplatněny v systému EKOKOM pod klientským číslem EK-F03030004.

 

ZPĚTNÝ ODBĚR POUŽITÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ:

Je zajišťován prostřednictvím firmy: 

AVE Žďár nad Sázavou, s.r.o.
Jihlavská 2485/32
591 01 Žďár nad Sázavou

nebo přímým odběrem zdarma přimo v naší společnosti:

DALIX, s.r.o.
Jamská 2439/59
591 01 Žďár nad Sázavou

V případně dodání zboží přes e-shop je zpětný odběr elektrozařízení možný po dohodě na tel. 603 227 448 nebo na info@dalix.cz před odesláním nového zboží.

ZDJlOG